Όροι και προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

1.1. Ο διαδικτυακός τόπος https://job-pairs.gr (εφεξής ο «διαδικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Δημιουργία Ευκαιριών Καριέρας αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία» (εφεξής η «Job Pairs»), η οποία παρέχει τις υπηρεσίες που μνημονεύονται στον άνω διαδικτυακό τόπο της (εφεξής οι «Υπηρεσίες»).

1.1.2. Η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Job Pairs και η χρήση του διαδικτυακού τόπου της από τρίτους επισκέπτες/χρήστες (εφεξής «χρήστες») υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι αποτελούν δεσμευτικό νομικό πλαίσιο, συμβατό με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

1.1.3. Η Job Pairs έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους παρόντες όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων για τυχόν αλλαγές. Εφόσον δε, εξακολουθεί να κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου και να λαμβάνει τις υπηρεσίες της Job Pairs, ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους εκάστοτε ισχύοντες, τροποποιημένους ή μη όρους και προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να απέχει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Job Pairs.

1.1.4. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Job Pairs αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και την πολιτική cookies (cookies policy) που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Job Pairs. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους εδώ περιγραφόμενους όρους χρήσης καθώς και την πολιτική cookies της Job Pairs, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του διαδικτυακού τόπου της.

1.2.1. Υπό την επιφύλαξη της αυστηρής τήρησης των παρόντων όρων χρήσης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Job Pairs, παρέχεται στον χρήστη του διαδικτυακού τόπου, μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και περιήγησης στο  διαδικτυακό τόπο https://job-pairs.gr και στο δημοσιευμένο εκεί περιεχόμενό του.

1.2.2. O χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα, υποβάλλοντας το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, να λαμβάνει τα ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) ή/και άλλες πληροφορίες/ανακοινώσεις της Job Pairs. Εφόσον ο χρήστης παύσει να ενδιαφέρεται για τη λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων της Job Pairs ή/και άλλων ανακοινώσεων της, μπορεί να το δηλώσει στη Job Pairs, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@job-pairs.gr. Σε μια τέτοια περίπτωση, η διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη, από το αρχείο παραληπτών των ενημερωτικών μηνυμάτων της Job Pairs, λαμβάνει χώρα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών

1.2.3. Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να αναφέρεται σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ενώ οι ιστοσελίδες τρίτων στις οποίες γίνεται παραπομπή, υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Η ύπαρξη τέτοιων συνδέσμων στο διαδικτυακό τόπο της Job Pairs δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή/και αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοσελίδων από την Job Pairs, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, ούτε για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις εκεί πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, στις οποίες (πολιτικές) συγκαταλέγεται και αυτή για την συλλογή cookies. Εάν ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου της Job Pairs, αποκτήσει πρόσβαση, διαμέσου των εν λόγω συνδέσμων, σε κάποια από τις ιστοσελίδες τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με ευθύνη του.

1.2.4. Κατά την περιήγηση του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο της Job Pairs, τρίτοι, όπως κοινωνικά δίκτυα και μηχανές αναζήτησης (ενδεικτικά, η Google, Facebook, Linkedin, Τwitter), επεξεργάζονται τα δεδομένα του, χωρίς καμία ευθύνη ή εμπλοκή ή έλεγχο ή επιρροή εκ μέρους της Job Pairs. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από αυτήν την επεξεργασία των τρίτων, αν ανατρέξει στην πολιτική χρήσης που υφίσταται στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

2.1. Κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων (εφεξής για λόγους συντομίας οι ενέργειες αυτές θα αναφέρονται συλλογικά ως η «επεξεργασία»).

2.2. Η – εκ μέρους της Job Pairs – αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του διαδικτυακού τόπου της αποτελεί μια νόμιμη μορφή επεξεργασίας που είναι συμβατή με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3.1. Ειδικότερα, η Job Pairs επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της, όπως αυτές (οι υπηρεσίες της) περιγράφονται στο διαδικτυακό τόπο της. Πρόκειται δηλαδή για τα δεδομένα που οι χρήστες αυτοβούλως κοινοποιούν στην Job Pairs, όταν συμπληρώνουν κάποια από τις φόρμες του διαδικτυακού τόπου ή αποστέλλουν email στην Job Pairs ή ζητούν τις υπηρεσίες της.

Η Job Pairs διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρόνο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας, ενώ στην συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 3.9.

3.2. Κατά γενική αρχή, τα δεδομένα των χρηστών δεν διαβιβάζονται, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα, με την παροχή υπηρεσιών της Job Pairs.

3.3. Ωστόσο, κάποια δεδομένα χρηστών που είναι συναφή και απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που ο χρήστης έχει ζητήσει από τη Job Pairs, κοινοποιούνται – διαβιβάζονται αυστηρά σε εκείνους τους τρίτους (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες, εργαζόμενους, εθελοντές) που πρέπει αναγκαστικά να συνδράμουν για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και πάντοτε στο πρόσφορο και ανάλογο μέτρο που μια τέτοια κοινοποίηση – διαβίβαση – επεξεργασία απαιτείται για την προσήκουσα παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 

3.4. Ο χρήστης, εφόσον έχει ζητήσει παροχή υπηρεσιών από τη Job Pairs, παρέχει τη συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις κατωτέρω, ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες επεξεργασίας, στις οποίες η Job Pairs θα προβεί στο πλαίσιο της παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών της προς αυτόν :

3.4.1. Να αντιπροσωπεύει τον χρήστη και να μεσολαβεί στις σχετικές διαδικασίες με τις συνεργαζόμενες της εταιρείες και τα στελέχη τους, με σκοπό την αναζήτηση και ανεύρεση κατάλληλου μέντορα για τον χρήστη.

3.4.2. Να αξιοποιεί στο αναγκαίο μέτρο τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για δικές της έρευνες που φέρουν επιστημονικό – ερευνητικό χαρακτήρα και σχετίζονται με το mentoring.

3.4.3. Να επεξεργάζεται στο αναγκαίο μέτρο τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και να προωθεί το βιογραφικό του στις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, με σκοπό την αναζήτηση και ανεύρεση εργασίας για τον χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει ζητήσει μια τέτοια υπηρεσία από τη Job Pairs.

3.4.4. Να επεξεργάζεται στο αναγκαίο μέτρο τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που σχετίζονται και απορρέουν από τη συμμετοχή του στα εργαλεία αξιολόγησης (τεστ προσωπικότητας & δεξιοτήτων), προκειμένου για την εκπλήρωση των ζητούμενων υπηρεσιών της.

3.4.5. Να γνωστοποιεί στο αναγκαίο μέτρο τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν από τα εργαλεία αξιολόγησης) στις συνεργαζόμενες μe αυτήν εταιρείες, με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση της καταλληλότητας του χρήστη για νέες θέσεις εργασίας, εφόσον ο τελευταίος έχει ζητήσει μια τέτοια υπηρεσία από τη Job Pairs. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι συνεργαζόμενες εταιρείες / αποδέκτες των δεδομένων συμφωνούν και δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Ωστόσο, η Job Pairs δεν ευθύνεται για τη τυχόν παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις συνεργαζόμενες εταιρείες, καθόσον ο τρόπος επεξεργασίας τους εκ μέρους των συνεργαζόμενων εταιρειών, δεν είναι στην σφαίρα γνώσης, ελέγχου και ευθύνης της Job Pairs.

3.4.6. Ο χρήστης συμφωνεί ρητώς και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η Job Pairs : (α) δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συναντήσεων των χρηστών και την εξέλιξη της πιθανής συνεργασίας τους και (β) δεν υπόσχεται πως η συμμετοχή του χρήστη στο πρόγραμμα mentoring της Job Pairs, θα οδηγήσει σε εύρεση εργασίας.

3.5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτους μπορεί να λάβει επίσης χώρα, αν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου.

3.6. Στο διαδικτυακό τόπο της, η Job Pairs χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από το διαδικτυακό τόπο της Job Pairs, όταν τον επισκέπτεται κάποιος χρήστης. Μεταξύ άλλων, τα cookies διευκολύνουν το διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την διαδικτυακή επίσκεψή του χρήστη και επιπλέον, καθιστούν δυνατή την απρόσκοπτη περιήγηση του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο.

Ο χρήστης που επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο της Job Pairs τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα την πολιτική cookies (cookies policy) που είναι αναρτημένη εκεί (https://job-pairs.gr/cookies-policy). Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη, με θετική ενέργειά του (opt in), να δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση cookies.

Παρά ταύτα, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) και να μην επιτρέψει τη χρήση των cookies. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να επηρεαστεί ουσιωδώς.

3.7. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που τελούν υπό την αυστηρή εποπτεία της Job Pairs (π.χ. εθελοντές, εργαζόμενους) και πάντοτε υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Job Pairs θέτει αυστηρούς συμβατικούς περιορισμούς σε όσα πρόσωπα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, στο πλαίσιο της παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών mentoring.

Η Job Pairs έχει λάβει όλα τα κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.

3.8. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Job Pairs. Επιπλέον, ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει εγγράφως, κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες από την Job Pairs :

(α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.

(β)Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.

(γ)Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.

(δ) Τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων.

(ε) Τους τρίτους, στους οποίους έχουν τυχόν κοινοποιηθεί τα δεδομένα του.

Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Η Job Pairs απαντά ηλεκτρονικώς σε αιτήματα πρόσβασης εντός sδεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη τους.

3.9. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις αφενός απευθύνονται εγγράφως στη Job Pairs, με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@job-pairs.gr, αφετέρου πρέπει να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος, καθώς και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η Job Pairs απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή της, η Job Pairs ενημερώνει το υποκείμενο για τις ενέργειες, στις οποίες εκείνη προέβη ή τους λόγους για τους οποίους δεν ικανοποίησε το αίτημα του χρήστη.

3.10. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων των όρων 3.8 και 3.9, το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, πρέπει να αποστείλει, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@job-pairs.gr, τα εξής στοιχεία :

(α) την ταυτότητά του, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής,

(β) τα ειδικότερα προσωπικά δεδομένα που αφορούν οι αντιρρήσεις του, επισημαίνοντας και την θέση που αυτά βρίσκονται αναρτημένα,

(γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά : τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας του).

3.11. Η τήρηση της παραπάνω προδικασίας αποτελεί προϋπόθεση πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ή/και απάντηση της Job Pairs.

3.12. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση της Job Pairs σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, μπορεί να ζητήσει εγγράφως περαιτέρω διευκρινίσεις. Σε κάθε περίπτωση, εάν το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση της Job Pairs, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@dpa.gr.

3.13. Υπεύθυνος επεξεργασίας για το διαδικτυακό τόπο https://job-pairs.gr είναι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Δημιουργία Ευκαιριών Καριέρας», με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@job-pairs.gr.

  1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

4.1. Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα χώρου στα οποία είναι αναρτημένος ο διαδικτυακός τόπος https://job-pairs.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Job Pairs. Η Job Pairs επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε τρίτου που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία της.

4.2. Οι γραφικοί διασχηματισμοί, τα προγράμματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα κείμενα, οι εικόνες, τα video, οι ήχοι, το φωτογραφικό υλικό καθώς και η διάταξη του συνόλου του διαδικτυακού τόπου αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Job Pairs. Η Job Pairs επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε τρίτου που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία της.

4.3. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες ή στοιχεία (ενδεικτικά : εικόνες, ήχοι, φωτογραφικό υλικό, video, κείμενα σε ιστοσελίδες τρίτων, σχέδια ενδυμάτων) που υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο ή που παραπέμπουν οι ηλεκτρονικές σελίδες της Job Pairs και που φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, τρίτων αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων και συνεπώς οι τρίτοι φέρουν την σχετική ευθύνη.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα δικαστηρίων – Γλώσσα

5.1. Για κάθε διαφορά ανάμεσα στον χρήστη και τη Job Pairs που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα, με τους παρόντες όρους χρήσης, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5.2. Οι παρόντες όροι χρήσης και προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι διατυπωμένοι μόνο στην ελληνική γλώσσα.