Όροι και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

  1. Χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών

1.1 Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Δημιουργία Ευκαιριών Καριέρας (εφεξής η «Job-Pairs») παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της (εφεξής η «Ιστοσελίδα») συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). Οποιαδήποτε παροχή και χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών αυτών από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής «Χρήστης») υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1.2 To Job-Pairs ακολουθεί ειδική διαδικασία προκειμένου να διαφυλάξει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ο Xρήστης εν γνώσει του και ιδία βούληση καταχωρεί μέσω της Ιστοσελίδας και εν γνώσει του και ιδία βούληση γνωστοποιεί στo Job-Pairs (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα») και θέτει τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. To Job-Pairs έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και δηλώνει ότι διατηρεί στην κατοχή του τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα.

  1. Επεξεργασία και Νομοθετικό πλαίσιο

2.1 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων (εφεξής για λόγους συντομίας οι ενέργειες αυτές θα αναφέρονται συλλογικά ως η «επεξεργασία»).

2.2 Για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη που καταχωρούνται μέσω της Ιστοσελίδας και γνωστοποιούνται στο Job-Pairs, το Job-Pairs ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. To Job-Pairs δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και ότι έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2.3 Όλοι οι Όροι και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  1. Συγκατάθεση Χρήστη

3.1 Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν από την επίσκεψη της Ιστοσελίδας ή τη χρήση των Υπηρεσιών, και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση τους.

3.2 Από την οιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από τον Χρήστη τεκμαίρεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και η παραχώρηση της συγκατάθεσής του όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του.

3.3 Δια της αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3.4 Ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες επεξεργασίας στις οποίες θα προβεί το Job-Pairs στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών της προς το Χρήστη, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια επεξεργασίας στην οποία θα προβεί το Job-Pairs με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη:

3.4.1 Να αντιπροσωπεύει τον Χρήστη, και να μεσολαβεί στις σχετικές διαδικασίες με τις συνεργαζόμενες της εταιρείες και τα στελέχη τους, με σκοπό την αναζήτηση και ανεύρεση μέντορα για τον Χρήστη.

3.4.2. Να αξιοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη για δικές της έρευνες.

3.4.3. Να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη και να προωθεί το βιογραφικό του με τα αντίστοιχα Προσωπικά Δεδομένα στις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, με σκοπό την αναζήτηση και ανεύρεση εργασίας για τον Χρήστη.

3.4.4. Να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη που σχετίζονται και απορρέουν από τη συμμετοχή του στα εργαλεία αξιολόγησης (τεστ προσωπικότητας & δεξιοτήτων).

3.4.5. Να γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη (συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν από τα εργαλεία αξιολόγησης) στις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση της καταλληλότητας του Χρήστη για νέες θέσεις εργασίας. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες / αποδέκτες των δεδομένων συμφωνούν και δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς

 

3.5. Ο Χρήστης συμφωνεί ρητώς και αναγνωρίζει πως η Job-Pairs (α) δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συναντήσεων του Χρήστη με το μέντορα και την εξέλιξη της πιθανής τους συνεργασίας και (β) δεν δεσμεύεται πως η συμμετοχή του Χρήστη στο πρόγραμμα θα οδηγήσει σε εύρεση εργασίας εκ μέρους του Χρήστη.

  1. Σκοπός επεξεργασίας

4.1 Η όποια επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα για θεμιτούς και νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την παροχή των Yπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Χρήστης, όπως περιγράφονται στην Ιστοσελίδα.

4.2 Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και αποδέχεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που καταχωρεί και γνωστοποιεί στο Job-Pairs και τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από αυτό, είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται ενόψει των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας.

  1. Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων

5.1 Ο Χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του N. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5.2 Συγκεκριμένα, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία, να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και να προβάλει τα οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναφορικά με τις αντιρρήσεις, δύναται ειδικότερα να αιτηθεί τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

5.3 Για την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον Χρήστη, δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων, είναι απαραίτητη η επικοινωνία του με το Job-Pairs κατά τα οριζόμενα στον όρο 8 της παρούσας σύμβασης καθώς και η έγγραφη ενημέρωση του Job-Pairs περί των αξιώσεων του Χρήστη.

  1. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

To Job-Pairs δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο δε Χρήστης οφείλει να ελέγχει τις ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

7.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς διέπονται από και ερμηνεύονται σε συμφωνία με το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  1. Επικοινωνήστε μαζί μας

8.1 Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήματα αναφορικά με τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στο Job-Pairs μέσω e-mail στο info@job-pairs.gr.

  1. Μετάφραση

9.1 Το παρόν κείμενο Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί το πρωτότυπο, το οποίο και θα μεταφραστεί στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση δε οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ των δυο κειμένων, το ελληνικό κείμενο θα επικρατεί.